Screen Shot 2015 11 16 At 9.50.33 PM

1.ทำการเปิดระบบการปริ้นใบส่งสินค้า ได้ตามภาพ

Screen Shot 2015-11-16 at 5.56.44 PM

2.จากนั้นเมื่อเข้ามาที่รายงานการขายสินค้ารายบิล จะมีปุ่มการพิมพ์ใบส่งสินค้าขึ้นมา ตามภาพ

Screen Shot 2015-11-16 at 9.50.33 PM