การหักภาษี ณ ที่จ่าย

     กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในกรณีที่ ค่าบริการก่อนรวม  VAT  ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/ต่อปี   โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เราภายใน  30  วันหลังจากวันที่ชำระเงิน

คำนวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย (VAT Included.

กรอกยอดที่ต้องชำระเงิน
บาท

ยอดก่อนภาษี
= 0.0 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
= 0.0 บาท
ราคารวมภาษี
= 0.0 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
= 0.0 บาท
ยอดที่ต้องชําระ
= 0.0 บาท

หรือ แจ้งทางเราส่งคำนวนยอดที่ ต้องชำระให้

ข้อตกลงในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  1. ผู้ใช้บริการจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ ผู้ให้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงิน โดยจะส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ให้บริการทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่
    ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
    ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
  2. ผู้ให้บริการ  จะส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  กลับไปให้ผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  จากผู้ใช้บริการครบทั้ง 2 ฉบับแล้วเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินส่วนที่หักไว้มาให้ผู้ให้บริการ แล้วแจ้งให้ผู้ให้บริการยกเลิก การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของรายการดังกล่าวได้
  4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลังสำหรับรายการที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้, ผู้ใช้บริการสามารถส่ง หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ผู้ให้บริการได้ แล้วผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการชำระเงินครั้งต่อไปได้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้โอนเงินคืนทางธนาคาร ผู้ใช้บริการยินดีที่จะให้หักค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ จากยอดเงินที่ต้องคืนผู้ใช้บริการ

ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี: บริษัท เทคทูยู จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:     0-1055-62004-38-0
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน: 89/105 หมู่บ้าน อาร์ เค โฮมพาร์ค ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
หนังสือ ภ.พ.20: คลิก ภ.พ.20

ที่อยู่สำหรับส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่งถึง:  บริษัท เทคทูยู จำกัด (ฝ่ายบัญชี)
ที่อยู่:    89/105 หมู่บ้าน อาร์ เค โฮมพาร์ค ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร.:    02-096-2298
* สำหรับนิติบุคคล ที่มียอดชำระเงินรวม ตามใบแจ้งหนี้ ไม่ถึง 1,000 บาท ไม่ต้องทำหักภาษี ณ ที่จ่าย