การสร้างข้อมูลพนักงานร้าน

     การสร้างข้อมูลพนักงาน จะสามารถสร้างได้หลายรายชื่อไม่ได้จำกัดจำนวน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กว้างๆได้ดังนี้ ระบบหน้าร้าน - รหัสพนักงานจะถูกใช้เป็นหมายเลข PIN เป็นเลข 4 หลักก่อนเข้าหน้าจอขาย เพื่อเป็นการระบุชื่อผู้ขายและยอดขายที่เกิดขึ้น ระบบหลังร้าน -  ชื่อพนักงานขายในใบเสนอราคา ( ต้องเลือกใส่รายชื่อเอง ), ชื่อผู้ขายในบิลขายในระบบหลังร้าน( ต้องเลือกใส่รายชื่อเอง ), การคำนวณค่าคอมมิชชั่นการขาย ในรายงานการขายตามพนักงาน, การกำหนดค่าสิทธิ์ต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน ที่จะเห็นบนเครื่องขายหน้าร้าน ด…

Read More

การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ

เพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ POS2U App ในตอนแรก ระบบจะยังไม่มีข้อมูลสินค้าอยู่ในฐานข้อมูล รวมถึงเวลามีสินค้าใหม่ที่ต้องการนำมาขาย ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องเพิ่มข้อมูลสินค้า จึงจะทำให้ระบบสามารถหาข้อมูลสินค้าเพื่อใช้ในการขายได้ ในส่วนนี้จึงเป็นการแนะนำขั้นตอน วิธีการนำข้อมูลสินค้าเข้าระบบ POS2U 1. ให้เข้าระบบ "หลังร้าน" แล้วไปที่ "สินค้าคงคลัง >> รายการสินค้า" 2. จากนั้นทำการเพิ่มข้อมูลสินค้า ให้กดที่แท็บ "เพิ่มข้อมูล" รายละเอียดความหมายแต่ละช่อง ดูได้ที่ https://www.pos2u.com/2021/04/12/produc…

Read More