วิธีการคำนวณ กำไรสุทธิ ในระบบ POS2U

โดยปกติแล้วการคำนวณกำไรสุทธิของร้านค้าจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

1. ร้านค้าที่ไม่จดทะเบียนกับสรรพกร ( ไม่มี Vat เข้ามาเกี่ยวข้อง )

2. ร้านค้าที่จดทะเบียนกับสรรพกร ( มี Vat เข้ามาเกี่ยวข้อง )

ซึ่งทั้งสองแบบจะมีหลักการคำนวน กำไรสุทธิ ต่างกันดังนี้

 

1. หลักการคิดกำไรสุทธิ ของร้านค้าที่ไม่จดทะเบียนกับสรรพากร ( ไม่มี Vat เข้ามาเกี่ยวข้อง )

โดยรูปแบบจะเป็นลักษณะการคำนวณง่ายๆ ไม่ได้มีการคิด Vat ทั้งส่วนซื้อและส่วนขาย

ราคาขาย – ราคาทุน – ส่วนลด(ถ้ามี) = กำไรสุทธิ

ตัวอย่างเช่น  สินค้า A มีราคาทุน 100 บาท, ราคาขาย 150 บาท, มีการให้ส่วนลด 10 % สินค้า A จะมีกำไรสุทธิดังนี้

150 – 100 – (150-10%) => 150 – 100 – 15 = 35

สินค้าตัวนี้จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 35 บาท

2. หลักการคิดกำไรสุทธิ ของร้านค้าที่จดทะเบียนกับสรรพากร ( มี Vat เข้ามาเกี่ยวข้อง )

โดยรูปแบบตามหลักการแล้วควรมีการใช้ภาษี ทั้งภาษีซื้อ และภาษีขาย เข้ามาคำนวณด้วย เพื่อให้ได้กำไรสุทธิที่ถูกต้องตามรูปแบบ

[ ราคาขาย – Vat ขาย ]   –   [ ราคาทุน – VAT ทุน ]  –  ส่วนลด(ถ้ามี)   =  กำไรสุทธิ

ตัวอย่างเช่น  สินค้า A มีราคาทุน 100 บาท, ราคาขาย 150 บาท, มีการให้ส่วนลด 10 % และร้านค้านี้มีการคิด Vat ด้วย ดังนั้น สินค้า A จะมีกำไรสุทธิดังนี้

[ 150 – ( 150 x 7 % ) ] – [ 100 – ( 100 x 7 % ) ] – [ 10% ] = ?

[ 150 – ( 150 x 0.07 ) ] – [ 100 – ( 100 x 0.07 ) ] – [ 150 x 0.10 ] = ?

[ 150 – ( 10.5 ) ] – [ 100 – ( 7 )] – [ 15 ] = ?

[ 139.5 ] – [ 93 ] – [ 15 ] = 31.5

สินค้าตัวนี้จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 31.5 บาท

แต่เนื่องจากในระบบ POS2U ไม่มีการแยกข้อมูลของ “ Vat ทุน ” ออกมาโดยเฉพาะ ซึ่งหากเป็นร้านค้าที่ไม่ได้ใช้ Vat จะคิดในรูปแบบปกติได้เลย แต่หากเป็นร้านค้าที่ต้องมี Vat หรือมีการจดทะเบียนกับสรรพากร รูปแบบการคิดคำนวณจะแนะนำเป็น ในส่วนของราคาทุนทุกรายการสินค้า ที่ใส่ไว้ในระบบ POS2U จะต้องเป็น ราคาทุนที่ไม่รวม Vat ทุน” เท่านั้น ดังนั้นจึงหมายถึง ผู้ใช้งานต้องทำการถอด Vat ทุน  ออกจากราคาทุนให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงนำราคาทุนที่ได้มาใส่เป็นราคาทุนในระบบ POS2U

การคำนวณ กำไรสุทธิ ของในระบบ POS2U  ของร้านค้าที่มี Vat จึงจะมีรูปแบบการคำนวณดังนี้

[ ( ราคาขายที่รวม Vat แล้ว )  –  ( Vat ขาย) ]  –  ( ราคาทุนก่อน Vat )  –  (ส่วนลด (ถ้ามี))  =  กำไรสุทธิ

ดังนั้น หากเป็นสินค้าแบบเดียวกับตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น จะมีวิธีการใส่ข้อมูลราคาแต่ละส่วนดังนี้

ราคาทุน ให้คำนวณหาราคาทุนก่อน Vat จากปกตินั้นราคาทุนรวม Vat อยู่ที่ 100 บาท พอคำนวณหาราคาทุนก่อน Vat จะมาได้เป็น 93

ราคาขาย ระบบใช้รูปแบบราคาสินค้ารวม Vat ซึ่งกรณีนี้ ต้องการให้ขายราคาแบบ 150 บาท เป็นราคารวม Vat แล้ว

ภาษีขาย ในส่วน สินค้าคงคลัง >> รายการสินค้า แล้วตั้งภาษีขายที่ 7% 

ส่วนลด ในโจทย์ครั้งนี้มีการกำหนด ส่วนลด 10%

เมื่อมาคำนวณกำไรในระบบ POS2U จะได้

[ 150 – ( 7% )] – ( 93 ) – ( 10% ) = ?

[ 150 – ( 150 x 0.07 )] – ( 93 ) – ( 150 x 0.10 ) = ?

[ 150 – ( 10.5 )] – ( 93 ) – ( 15 ) = ?

139.5 – 93 – 15 = 31.5 

กำไรที่คำนวณได้คือ 31.5 นั่นเอง


หากมีข้อสงสัยการใช้งานกรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u