Screen Shot 2561 03 25 At 15.35.22

1. ปรับการแสดงสถานะการโอนสินค้า ให้ชัดเจน

การแสดงสถานะโอนสินค้าแบบเก่า  ทำให้ไม่ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของการโอนสินค้าสินค้า   จึงได้ปรับการแสดงสถานะใหม่ เพื่อความชัดเจนในการใช้งานและทราบถึงขั้นตอนของการโอนสินค้า
Screen Shot 2561-03-25 at 15.35.13

 

Screen Shot 2561-03-25 at 15.35.22

 

2. เพิ่มสถานะใหม่ รออนุมัติโอนสินค้า (ต้นทาง)

Screen Shot 2561-03-25 at 15.38.31 Screen Shot 2561-03-25 at 15.38.39

    เพิ่มสถานะใหม่ “รออนุมัติการโอนสินค้า (ต้นทาง)”   เพื่อให้สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาได้

  • โอนสินค้าสาขาอื่น (ต้นทาง)  โอนให้สาขาที่ใช้งานอยู่ (ปลายทาง)
  • โอนสินค้าให้สาขาอื่น  ที่เป็นต้นทาง และปลายทางสาขาอื่น

    โดยให้สาขาต้นทางรับทราบข้อมูลการโอน แก้ไขข้อมูล  และกด “อนุมัติการสินค้าโอนสินค้า”  เพื่อให้สาขาปลายทางกด “ยืนย้นการโอนสินค้า

Screen Shot 2561-03-25 at 15.38.54

 

    หมายเหตุ : ถ้าสาขาต้นทางไม่อนุมัติ  สาขาปลายทางจะไม่สามารถ  ยืนยันการโอนสินค้าได้

Screen Shot 2561-03-25 at 15.39.05